CHEF TAKO KUALA KETIL

NAMA: SHARIL

NO. TEL: 0134545456

ALAMAT TAPAK NIAGA: KG GEH, KUALA KETIL