CHEF TAKO PEKAN KAPAR

NAMA: FARID ASHRAF KHAIRUMMUZAMIL

NO. TEL: 0126489624

ALAMAT TAPAK NIAGA: MASJID AL-ANSAR, PEKAN KAPAR